Project:

Jøl bru

Program:

Landscape

Type:

Comission

Client:

Statens Vegvesen

Location:

Jøl bru – Stryn mountain road

Size:

560 m2

Period:

2011 - 2014

Status:

Ongoing

Prosjektbeskrivelse:

Jøl bru

Nasjonale turistveger – Strynefjellsvegen.

Den gamle brua er bygd i 1883, og må seiast å stå som eit monument over eldre tiders vegbyggjarkunst. Ho er eit kunstverk i handmuring - særleg av di ho er bygd i ein så skarp sving. Brua er restaurert, men grunna heilårsvegen

er det vanskeleg å få auge på ho. (Kristin Ese, 2005).

Dagens situasjon;

· Etter at Strynefjellsvegen ble omgjort til helårsveg og man etablerte ny bru ved siden av den opprinnelige, har Jøl bru ligget som en glemt perle. Gamle Jøl bru er vanskelig å oppdage om man ikke har lokalkunnskaper om dette stykke norsk veghistorie.

· I forhold til andre utsiktspunkt og opplagte naturlige turistattraksjoner, er Jøl bru sin dramatikk og historie noe man først oppdager ved aktivt å oppsøke stedet. Med dette menes at for besøkende, primært bilister, fi nnes det i dag ikke tydelige signaler som tilsier at det her ligger både et gjel på 60 meter fritt fall, eller en av Norges vakreste steinhvelvbruer.

Fokuspunkter;

· Det er tre hovedelementer som vi mener er spesielt viktig å tydeliggjøre og forsterke gjennom det foreslåtte prosjekt;

1. Fokusere på selve Jøl bru sin unike håndmurte oppbygging formet i en tilsynelatende perfekt halvbue; et unikt stykke vegkunst fra 1883. I dag ser man best bruen fra en av sidene i halvbuen som broen danner.

2. Tydeliggjøre gjelet med elven som bruser 60 meter under en. I dag får man bare denne opplevelsen når man står i senter av buen som bruen former og ser nedover Hjelledalen.

3. Møtet mellom ny og gammel bro framstår i dag som forstyrrende for hovedopplevelsen. Vi ønsker å ”snu ryggen” til den nye broen og veien. Ved å fokusere og forsterke viktigheten av utsikten og broens arkitektur, tror vi det er mulig å ”samle” seg i en felles ramme rundt opplevelsen.3

Konsept;

Gjennom alle tider har en av menneskenes klareste sosiale former ytret seg i sirkler gjennom felleskap og beskyttelse. Spesielt i møte med naturen er sirkelen en sosial grunnform; gjennom f.eks den tradisjonelle samiske gamme eller lavvo beskytter man seg mot naturkreftene og farer fra dyr og fi ender samtidig som man verner om ilden og samler seg rundt denne. Vi har alle en felles universell erindring om samling rundt bålet, samling i ring for sang og dans eller samling i for ettertanke og kontemplasjon.

· Gamle Jøl bru danner en nærmest perfekt halvsirkel. Vi foreslår speilet den eksisterende bruen med en ny bru-konstruksjon og dermed slutte sirkelen til en felles og tydelig form. Dermed klarer prosjektet å svare på de fokuspunkter vi mener er suksesskriterier for å oppnå et høyverdig turistveg-stopp. Med dette enkle og ikoniske grepet oppnår man følgende;

A - Å styrke fokuspunktet ned i gjelet slik at den dramatiske og unike høyden blir tilgjengelig for et langt større antall mennesker. I dag er det kun et fåtall som kan oppleve det store rommet ned i gjelet samtidig.

B - Å synliggjøre den eksisterende bruens unike oppbygning og dens historie som det sentrale element i landskapet. Man vil dermed kunne oppleve Jøl bru rett forfra.

C - Å løse opp fl askehalsen som oppstår på motsatt side av parkeringsplassen (der rekkverk møter vegrekkverk). Ved den nye broen danner man en kontinuerlig bevegelse/rundtur fra parkeringsplass og tilbake igjen uten at man må gå fram og tilbake samme vei slik tilfellet er i dag. Nivåforskjellen på de to sidene av nye Jøl bru er ikke større en at man oppnår universell tilgjengelighet i hele anlegget.

D - Å skape en ”gjelgryte” som både er spektakulær og stille, der konsentrasjonen er rette innover mot opprinnelig bro og avgrunnen i dypet. Man skaper et sted for konsentrert opplevelse og kontemplasjon sammen med andre mennesker.