LAGUNEN

LAGUNEN

Paradise revisited

A3 bok_2.indd

Lagunen city plan

Program:
Urban planning

Type:
Prequalificated competition

Client:
Bergen municipality and Thon gruppen

In collaboration with:
Agraff and Bergen byøkologi

Location:
Lagunen

Size:
50 000 m2 BRA

Period:
2009

01b

Transformation of a suburban shopping area towards autonomous district center

Lagunen as a suburban center has reached the critical moment where it grows out of its own logics and needs an injection of urban programs to redefine its identity. Lack of investment in public infrastructure has resulted in shopping malls with meaningless surroundings. To stimulate new urban life it is crucial to make people visible again and establish sustainable visions for the future.

Paradise revisited introduces a new three-dimensional layer reinterpreting the lost topography and creating groundwork for new life and vegetation. The terrain will cover several malls, link the area to the sea, establish good cross connections and allow new, multifunctional urban spaces to grow. Today’s horizontal organization is supplemented by a new vertical urban landscape, generating exciting meeting places and movement patterns.

01a

Samfunnsendringer

Vi står overfor nye og store utfordringer i planleggingen av fremtidens Norge.  Dette omfatter i stor grad planlegging av forsteder som transformeres mot mer autonome byområder.  Den store veksten i den tradisjonelle forstaden gjør at man på et tidspunkt i utviklingen kommer til en kritisk grense der forstaden har vokst ut av forstadens logikk og trenger innsprøyting av urbane program for igjen å finne sin identitet for sine beboere og de besøkende.

01b

Forstaden

Forstaden er  bakteppe for det meste av våre bebygde omgivelser.  Fraværende investering i fellesskapet utover det som gavner forstadens kjøpesenter og en effektiv infrastruktur gjør at de fysiske omgivelsene kan oppfattes å være uten mening.  Menneskemengden er ikke tett presset sammen men ofte spredt og usynlig. Tidligere tiders tilfeldige møter i den pittoreske byen finner sted på andre måter her.  For å stimulere til nytt byliv blir det avgjørende å synliggjøre og styrke den kontinuerlige utveksling som foregår mellom mennesker fra ulike samfunnslag, aldersgrupper, yrker, etnisk bakgrunn etc.

Byen

Det som kjennetegner byutviklingen i Bergen siden 1960-tallet og fremover, er at man har prioritert å sette ut store deler av de forskjellige programmene (bo, arbeide, shoppe osv.) til de ulike forstader i kommunen, og slik skapt det vi kan kalle ekstremiteter;  ett sted, én funksjon. Dermed fremstår disse stedene også som rene verktøy: man kjøper matvarer på Lagunen og sofa i Åsane; man arbeider på Kokstad og bor på Bønes; man spiller tennis på Paradis. En slik organisering – en slik “outsourcing” – har sine klare fordeler, men her finnes ett tydelig hinder: ved å legge store deler av byens kjernevirksomhet til periferien, gjør man byen selv perifer, samtidig som man fratar forstedene sitt eget fokus på egen identitetsskapning.

 

Det er behov for en ny urban visjon for livet i byenes randsoner som rommer mangfold av livsformer, meningsinnhold og identiteter.  Visjonen beskriver urbanitet forstått som tetthet og forskjellighet, noe som innebærer flerbruk og samordning.  En urban utvikling for Lagunen handler om å forstå og gjøre bruk av utgangspunktene og kvalitetene som finnes på stedet.  Dette kan skje ved å gi tilstrekkelig rom for positive drivkrefter og legge til rette for at disse samles og trekker i samme retning.  Det må gis muligheter for å skape urbanitet og byform med kostnadseffektivt byggeri og ansvarlig ressursbruk, med nye byrom og ny  byarkitektur.  Målsettingen er å skape et bysamfunn eller nabolag, som gir form til en forståelig og identitetsskapende ramme om den nye åpne grønne byform.

Lagunen befinner seg  i dette dilemmaet og i muligheten som dette dilemmaet gir.

02

Lagunen

Det største suksess kriteriet for å legge føringer for utviklingen av Lagunen de neste 30 år et at man tørr å ta grep som ikke bare reparere det eksisterende, men som evner å legge tilrette for at summen av alle program danner økonomisk og samfunnsmessig utvikling. Innsprøytning en urbane program er dermed både samfunnmessig, klimatisk og økonomisk forsvarlig.

For å klare dette begynner vi med å reparere Lagunens tapte topografi!

Dagens situasjon

– Lagunen fremstår i dag som en flate hvor det eksisterende grønne landskap er fraktet vekk og lagret på ukjent sted. Fordelen med dette er at man har en effektiv betjenende sone for handel på bilens premisser. Bakdelen er at en slik horisontal organisering vanskeliggjør videre dynamisk vekst. Samtidig avskjærer de store kuttflater og veier, tilgjengeligheten og utvekslingen mellom boligområdene, skole, fritids tilbud og handelsområdene.

Lagunen fremstår i dag som et resultat av flatereguleringsprosesser hvor hver flate bare er gitt én funksjon. I det videre arbeidet med Lagunen er det avgjørende at man anerkjenner at de ulike programmer som skal danne urbanitet har ulike behov og ønsker hva gjelder tilgang på lys og luft og plassering.  I denne motsetningen ligger kimen til en større strukturell endring.

03

Konsept

Som det gjennomgripende konsept for utvikling av Lagunen ønsker vi å reetablere landskapet. Ved å gjenninføre dalens topografi, styrke tilgangen til sjøen, innføre vegetasjon, etablere gode forbindelser på tvers av dalen og opparbeide attraktive byrom oppnår man en grønn urbanisme som vil føre til et regionalt og lokalt sentrum med sterk identitet.  I dalbunnen etableres det sentrale byrom som omkranses av det kunstige landskapet som inneholder en blanding av næringslokaler, kontorer og boliger.

del presetasjon .indd

Landskapet er blitt fjernet

del presetasjon .indd

Reetablere landskapssnittet

A3 bok_2.indd

Framtidig plan

Presetasjon juni .indd

Parkering – Kjøpesenter og kollektiv bussterminal

Presetasjon juni .indd

Landskapstak

Presetasjon juni .indd

Sosiale program

Presetasjon juni .indd

Boliger

Presetasjon juni .indd

BY!!!

06

Fra Laguneveien

08

Fra taklandskap

09

Dalbunnen

A3 bok_2.indd

Kjøpesenter

 

Planbeskrivelse og KU_20120314_2.docx

Illustrasjon som følger foreslått planbeskrivelse og KU. Så galt kan det gå!!!