URBAN DEVELOPMENT KLEPPESTØ

URBAN
DEVELOPMENT KLEPPESTØ

Oversikt_Sept2014_29x14cm rev

KLEPPESTØ SENTRUM

Navn
Mulighetsstudie og illustrasjoner ifm. områdeplan for Kleppestø sentrum, Askøy

Oppdragsgiver
Askøy Kommune

Oppdragsgivers representant
Byplanlegger Bente Karlsen

Periode
Mars 2013–Mai 2014

Illustrasjoner
3RW Arkitekter i samarbeid med Fabian Schnuer Gohde

Areal størrelse
72.000 m2 = 72 daa

Bebyggelse BRA
114 000 m2

Utnyttelse
160 % BRA

Formål
Forretning, kontor, bolig, offentlige blå og grønne strukturer

map

Fra død kai til levende sentrum.

Med kort reiseavstand til Bergen sentrum fremstår Askøy kommune som et attraktivt område for etablering av nye bolig– og næringsområder. Dette er en vesentlig bakgrunn for at kommunen i dag fremstår som en vekstkommune med stor tilflytting og et voksende næringsliv. Vekst har tradisjonelt vært håndtert gjennom spredt bebyggelse i store deler av kommunen, med økende behov for infrastruktur basert på privatbilisme og nedbygging av kulturmark.

Mulighetsstudiet for Kleppestø baserer seg på ideen om å etablere et egentlig sentrum i kommunen med tydelige urbane kvaliteter. En strategisk utvikling av området vil bidra til en bærekraftig utvikling hvor eksisterende kollektive transportmuligheter (båt og buss) mellom Kleppestø og Bergen sentrum utnyttes maksimalt. I mulighetsstudiet er det lagt vekt på å utvikle en urban struktur som omfatter bolig–, nærings– og kulturelle formål. Slik sett har det vært viktig å skape et levende sentrum som harmonerer med– og kan være en ressurs for kommunens innbyggere.

Samtidig som mulighetsstudiet synliggjør en bærekraftig strategi for hvordan Askøy kan håndtere fremtidig vekst, har det også vært viktig å sikre at prosjektet skal ivareta allmenne interesser og behov. Etablering av parkdrag og utviklingen av en offentlig sjøfront er slik sett sentrale elementer i planforslaget, som skal sikre at fremtidens Kleppestø sentrum skal være en ressurs for hele kommunen og tilby kvalitative rammer for sosial aktivitet.

 

ProEXR File Description =Attributes= capDate (string): "2014:04:18  7:14:09" channels (chlist) compression (compression): Zip16 dataWindow (box2i): [0, 0, 3999, 2285] displayWindow (box2i): [0, 0, 3999, 2285] lineOrder (lineOrder): Increasing Y pixelAspectRatio (float): 1.000000 screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000] screenWindowWidth (float): 1.000000 =Channels= A (float) B (float) G (float) R (float)

Ny havnefront

ByBygdBygdeby_Kleppestø.indd

Tre hovedkategorier for fortetning i Bergensområdet

ByBygdBygdeby_Kleppestø.indd

Sentrum urban

ByBygdBygdeby_Kleppestø.indd

Transform urban

ByBygdBygdeby_Kleppestø.indd

Sub urban

ByBygdBygdeby_Kleppestø.indd

Transform Urban: Kleppestø er en viktig del av transformasjons områdene rundt Bergen. Dette er for det meste utfylte kai områder eller forlatte industriområder. Dette er samtidig stor Bergens viktigste arealreserve. Det er avgjørende for byens utvikling at disse områder planlegges med en høy grad av tetthet.

OppsettKleppestøOmrådeplan.indd

Kleppestø i dag: utfylling i sjø brukt til parkeringsplass

map

Kleppestø på Askøy. I dag står Askøy i fare for å utbygge viktige grøntområder med eneboliger. Med studie for Kleppestø ønsker kommunen å snu denne trenden.

OppsettKleppestøOmrådeplan.indd

Hovedstrategi for offentlig knutepunkt mellom båt, buss og bil.

OppsettKleppestøOmrådeplan.indd

Ny bebyggelse former nytt landskap

OppsettKleppestøOmrådeplan.indd

Snitt

ByBygdBygdeby_Kleppestø.indd

Situasjonsplan

OppsettKleppestøOmrådeplan.indd

1. Forlengelse av handel og kontor arealer danner ny sjøfront.

ProEXR File Description =Attributes= capDate (string): "2014:04:23  6:14:21" channels (chlist) compression (compression): Zip16 dataWindow (box2i): [0, 0, 4399, 1999] displayWindow (box2i): [0, 0, 4399, 1999] lineOrder (lineOrder): Increasing Y pixelAspectRatio (float): 1.000000 screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000] screenWindowWidth (float): 1.000000 =Channels= A (float) B (float) G (float) R (float)

Ny sjøfront for aktiv våg og by

OppsettKleppestøOmrådeplan.indd

2. Bolighøyden i skjermede lune grøntområder.

ProEXR File Description =Attributes= channels (chlist) comments (string): "created with mental ray 3.11.1.1" compression (compression): Zip16 dataWindow (box2i): [0, 0, 4999, 2046] displayWindow (box2i): [0, 0, 4999, 2046] lineOrder (lineOrder): Increasing Y pixelAspectRatio (float): 1.000000 screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000] screenWindowWidth (float): 1.000000 =Channels= A (float) B (float) G (float) R (float)

Bolighøyden

OppsettKleppestøOmrådeplan.indd

3. Kultur, service og offentlig kommunikasjon.

ByBygdBygdeby_Kleppestø.indd

Parkering: 500 parkeringsplasser som idag

ByBygdBygdeby_Kleppestø.indd

Grøntområder: Etablering av bilfritt bomiljø på toppen av parkering.

ByBygdBygdeby_Kleppestø.indd

Grøntområder: Større og nye offentlige parker.

ByBygdBygdeby_Kleppestø.indd

Grøntområder: Sammenheng med eksisterende grønne friområder

Granholmen 014

Gjøre eksisterende grøntområde tilgjengelig med stier og ny badeplass

ByBygdBygdeby_Kleppestø.indd

Den blå byen: Byfjorden er den store kvaliteten på Kleppestø

ByBygdBygdeby_Kleppestø.indd

Den blå byen: Opparbeidelse av 1 kilometer med kaifront!

ByBygdBygdeby_Kleppestø.indd

Gang og sykkelvei: Tydelig hovetrase` med mange tverrforbindelser.

ByBygdBygdeby_Kleppestø.indd

Kollektivtrafikk: Tett forbindelse mellom buss og båt.

ByBygdBygdeby_Kleppestø.indd

Trafikk: Etablere effektiv gjennomgangstrafikk.

ByBygdBygdeby_Kleppestø.indd

Ny by!

Strand_Sept2014_29X14cm rev

Innseilingen

NyOversikt_Sept2014 lite