BERGEN 2108

BERGEN
2108

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

Bergen 2108

Program:
Urban planning scenario

Type:
Commission

Client:
BAF – Bergen Architect Association

Location:
Bergen, Norway

Size:
City

Period:
2008

 

Bergen 2108 er et studium som belyser  plausible endringer i rammevilkår som vil ha stor innvirkning på vår livsførsel.

For derigjennom komme med noen spådommer om hvordan vi i fremtiden kommer til å organisere våre samfunn.

For så å snu blikket tilbake til vår tid og stille en diagnose på den uttalte politikken man i dag fører.

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

Utgangspunktet for formingen av våre fremtidsbilder har vært å studere den daglige livsførselen til en familie bosatt i Fana.

For så å ta tak i den endringen i rammevilkår som kommer til å prege samfunnsutviklingen i årene fremover mest – nemlig bortgangen av den billige oljen.

Hva betyr dette for hvordan vi i fremtiden organiserer våre samfunn i Bergensregionen?

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

Energiforbruket til  Familien Rasmussen har i dag et årlig forbruk av energi på 250.000 MJ.

Energi til transport utgjør en betydelig del av dette forbruket.

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

Familien Rasmussen bor i Bergen kommune, nærmere bestemt på Fana.

Bergen kommune har i dag det vi betegner som høy tetthet.

Men den utbygging man har hatt de siste årene kan ikke betegnes som annet enn provinsiell.

Samtidig er Bergen sentrum et sterkt regionalt tyngdepunkt for arbeidsplasser, selv om bare 10% av kommunens innbyggere bor her.

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

Familien Rasmussen kjører daglig fra Fana til jobb i henholdsvis sentrum og Åsane.

De handler stort sett på Lagunen, og benytter seg av kultur/fritidstilbud i sentrum og på Laksevåg.

En gang i uken drar de til besteforeldre på Askøy.

Til sammen beveger de seg 25.000 km i året, dvs 400 timer hvis vi ser bort fra ekstratid man bruker i køer.  Dette utgjør 50 arbeidsdager.

 

Regionen er gjenstand for en enorm daglig intern omlokalisering.

En infrastruktur som støtter opp under og muliggjør en slik type forflytning som vi så hos familien Rasmussen.

De stadige forsøk på å håndtere transporten i denne desentraliserte strukturen muliggjør det regionale livet mange lever.

Den byen i Norge som har hatt minst nedgang i bilbruk

 

Den livsførsel og det bosetningsmønster vi ser i dag, er i alle sine vesentligste aspekter avhengig av tilgangen på billig olje.

Alle prognoser tyder på at verdens oljereserver nærmer seg kritiske nivåer; og oljen blir i fremtiden vanskeligere og dyrere å produsere.

Vi kommer trolig aldri til å finne noen energikilde som er like billig, eller som har de samme fordelaktige egenskapene som olje.

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

Hvilke konsekvenser får dette for energibudsjettet til Familien Rasmussen?

Samtidig som den tilgjengelige energien minsker, vil utgiftene til denne, relativt sett, øke dramatisk.

Her utgjør utgifter til energi rundt 60% av familiens budsjett.

 

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

Finnes det planer for kommunen som gjør det mulig for familien Rasmussen å flytte inn til og jobbe i sentrum?

Og det gjør det; Kommuneplanens arealdel går langt i sin vektleggelse av miljøpolitiske hensyn.

Dette er godt nytt for familien Rasmussen – de samfunnsendringer man må gjøre som følge av at oljen forsvinner, sammenfaller med det som skal til for å gjøre samfunnet miljøvennlig.

 

Kommuneplanen sier at miljøpolitiske hensyn skal overrisle all planlegging

Dem går videre så langt som å si at den skal gripe inn mot de bakenforliggende årsaker til uønskede miljøeffekter

Konsekvensen av disse uttalelsene blir at det er behov for en storstilt fortetting.

 

Når vi da med utgangspunkt i den endringen i Energibudsjettet som Fam Rasmussen nødvendigvis må ha, hvordan vil bosetningsmønsteret endre seg

Gjennom krav fra brukerne vil det over tid utkrystallisere seg flere enklaver hvor det er mulig å jobbe og bo.

Disse områdene vil oppleve en ekstrem fortetting, på bekostning av andre.

 

Jo mer autonome man klarer å dyrke frem disse enhetene, jo mer energieffektiv vil regionen som sådan være.

Reising mellom enklavene reduseres kraftig.

En utveksling vi her kan se for oss er for eksempel familien Rasmussen som en gang i uken besøker besteforeldre i en annen enklave.

 

Hver enklave må optimaliseres for å kunne fungere som en selvstendig by

Av nødvendighet vil man måtte være i stand til å utføre alle aspekter ved sitt daglige virke innenfor murene

Samtidig kan utviklingen av nye kollektivtransportsystemer utelukkende konsentrere seg om intern persontransport

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

Så, hva sier de faktiske planene videre? Hvilke konkrete redskap benytter man seg av fra kommunalt hold?

60% av boligbyggingen skal skje som fortetting.

Av dette er bare 50% av boligbyggingen innenfor områder hvor man ønsker seg fortetting.

 

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

 

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

Så har vi sett litt på Bergen sentrum, og hvordan en optimaliseringen her vil kunne arte seg.

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

En fremstilling av bebyggelsen og tettheten i Bergen sentrum.

Med unntak av de mest sentrale områdene er tettheten lav; i tillegg sitter man på store urealiserte tomtereserver som i dag er urørte grunnet sin status som friluftsområder.

De endringer man vil merke sterkest i fremtiden er endring av tetthet og funksjon.

Fortetting; hovedsaklig gjennom sanering og nybygging i den solrike dalsiden.

Det er riktigere for miljøet å bygge boliger i fjellsiden enn å verne om status den har som friluftsområde.

Deler av omlandet gjøres om til landbruksareal.

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

En optimalisert utgave av det Bergen vi ser i dag.

I dag er det utelukkende antikvariske hensyn som er bestemmende for hvorvidt områder skal saneres eller ikke.

I fremtiden vil slike estetiske hensyn måtte vike for effektivitets betraktninger.

Utbyggingen vil være størst der dagens tetthet avviker fra fremtidens krav.

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

Mer enn en strategi – ment som en oppstilling av konsekvenser av endringer i rammevilkår som vil komme.

Lignede situasjon på Kuba på 1990-tallet; gjennom hele 80-tallet gjorde de seg avhengige av billig olje fra Sovjet i deres ordning av samfunnet. Da denne oljen brått tok slutt i 1991, måtte store endringer til for å klare å tilpasse seg. Her var det hovedsakelig landbruket som var organisert slik at det var avhengig av billig olje. Etter mange harde år klarte man det. Men den gjennomsnittlige kubaner gikk ned 15 kg.

Samtidig som behovet for endring vil øke, vil evnen til å foreta større strukturelle endringer avta.

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

De ulike områder.

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

Sentrum fremstår i dag som tidsriktige, her vil det bare være behov for punktvis fortetting, samtidig som potensielle utviklingsområder som Nygaardstangen og Dokken bygges ut.

Ved Askøy blir sundet demmet opp. Her kan man lage tidevannskraftverk samtidig som man beskytter flomutsatte områder.

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

Damsgård, på grunn av dårlig stand må det her saneres, og bygges nytt, samtidig som man tar vare på de offentlige arealer langs strandlinjen.

På Minde ligger alt til rette for at man opparbeider produksjonsarealer, Slik at man får umiddelbar nærhet til de matvarer byen trenger.Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

Fjellsiden utgjør det mest attraktive boområde i Bergen.

Gunstige solforhold gjør at det også blir et energieffektivt boområde.

Slik at her vil det nødvendigvis skje en massiv fortetting.

Microsoft PowerPoint - BAF 250308 [Kompatibilitetsmodus]

Hvilken overføringsverdi har dette for dagens utvikling.

For det første må det en dramatisk endring til i forhold til den provinsielle utbyggingen man har hatt og i dag fremdeles tillater.

Vi må rydde opp i miljøbegrepet, skille mellom grønt som en estetisk størrelse, og energieffektive løsninger.

Man må få til en programmatisk balanse i sentrum, et riktig forhold mellom boliger/arbeidsplasser/kulturtilbud osv.