3RW arkitekter skal utforme det midlertidige 22. juli-minnestedet i regjeringskvartalet

\ 03.11.2017

Statsbygg har tildelt 3RW arkitekter oppdraget med å tegne det midlertidige minnestedet etter 22. juli hendelsene. Det midlertidige minnestedet skal oppføres i Regjeringskvartalet, og planen er at det skal bli stående frem til et permanent minnested er etablert. I denne perioden vil det fungere som nasjonalt minnested for terrorangrepet som rammet Norge både i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

«Det er en meget krevende oppgave vi nå går i gang med. Området hvor minnestedet skal oppføres er både tett på åstedet for bombeangrepet ved høyblokken, og området vil i lang tid være gjenstand for omfattende byggeaktivitet i forbindelse med utbyggingen av det nye regjeringskvartalet.» sier Haakon R. Rasmussen, partner i 3RW og oppdragsansvarlig for prosjektet.

«Det vil i denne sammenheng være avgjørende at vi klarer å finne kvaliteter vi kan tilføre området som sikrer at vi i tiden som kommer, med de store forandringer som vil skje, ikke glemmer det som skjedde med Norge den 22. juli 2011. Dette skal vi gjøre sammen med de berørte, Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli hendelsene, og AUF, og for oss er det denne prosessen som er det viktigste i arbeidet fremover» sier Rasmussen.

3RW arkitekter vant i 2014 arkitektkonkurransen om utforming av minnestedet på Utøya, og 22. juli 2015 ble dette minnestedet åpnet. Minnestedet ble bygget i tett samarbeid med de etterlatte og AUF, og det ble blant annet avholdt flere dugnader der berørte av hendelsene deltok i anleggsarbeidene.

Statsbygg har allerede etablert god dialog med Støttegruppen etter 22. juli hendelsene og AUF, og det er planlagt en serie med workshops og dialogmøter for å sikre at også utformingen av det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet kan forankres i en bred medvirkning.

Statsbygg signerte kontrakten med 3RW denne uken, og oppstartsmøte har blitt avholdt. Minnestedet i Regjeringskvartalet skal stå klart til 22. juli 2018.

Les her for mer informasjon

3RW arkitekter will design the temporary July 22nd. memorial in the governmental quarter in Oslo.

Statsbygg has awarded 3RW arkitekter the task of designing a temporary memorial for the 22nd of July events in the Government Quarter in Oslo. The temporary memorial site will be situated in the government quarter, and is planned to display until a permanent memorial is established. During this period in time, it will act as a national memory of the terrorist attacks that hit Norway in both the governmental quarter and at Utøya on July 22.nd 2011.

“It is a very challenging task we are now embarking on. The area where the memorial will be constructed is close to the scene of the bomb attack in an area that will be subject to extensive construction activity for a long time in connection with the re-development of the new government quarter.” says Haakon R. Rasmussen, partner in 3RW and responsible for the project.

“In this context, it will be crucial for us to find qualities we can add to the area whilst it is being developed, that will ensure that we do not forget what happened to Norway on July 22nd, 2011. This will be done in collaboration with the victims’ relatives, the National Support Group for the July 22 nd events, and AUF (Workers’ Youth League), and for our office, this process is the most important for the job at hand,” Rasmussen says.

In 2014, 3RW arkitekter won the architecture competition for the design of the memorial at Utøya, and on July 22nd 2015, this memorial was opened to the public. The memorial was built in close collaboration with the bereaved and the AUF. Sessions of voluntary work were also carried out where the friends and relatives participated in the construction process.

Statsbygg has already established a good dialogue with The National Support Group for the July 22nd events and AUF, and a series of workshops and dialogue meetings are planned to ensure a good foundation of the design of the temporary memorial in Oslo.

Statsbygg signed the contract with 3RW this week, and the start-up meeting has been held. The Memorial of the Government Quarter will be completed by the 22nd of July 2018.

3RW arkitekter skal utforme det midlertidige 22. juli-minnestedet i regjeringskvartalet