Veileder for offentlig uterom i Bodø

«Veileder fokusert på klimatilpasning, naturmangfold, overvannshåndtering og byliv med mennesket i sentrum»

Veilederen omhandler strategier og prinsipper for en byromsutforming med mennesket i sentrum, og på en måte som integrerer klimatilpasning og naturmangfold. Veilederen skal være både et oppslagsverk og en strategi som legger føringer for byplanleggere og utbyggere. Ved hjelp av skisser vises konsept for utforming av løsninger innenfor ulike små og store byromstypologier.
Det gode liv bygger på tilhørighet, fellesskap, identitet og utfoldelse. Veilederen behandler en rekke byrom for innbyggere i ulike livsfaser, kjønn og aldre. Byrommene er allmenninger, de er for alle. Samtidig er de både styrt av våre felles normer for sosial oppførsel og de er områder for å reforhandle nettopp dette minste felles multiplum av rammer for sivilisert omgang med hverandre.

Veilederen har listet opp og beskrevet overordnede vurderingskriterier for offentlige uterom samt de viktigste sosiale og grønne bærekraf kattegorier. Tilsammen kan disse gi veiledning og inspirasjon for både brukermedvirkning og utforming av byrom.

Veilederen for offentlige uterom for Bodø setter spesielt fokus på sosial og grønn bærekraft. Veilederen skal bidra til at Bodø blir et godt sted både for menneskene og miljøet. Endring fordrer at både folk og miljø får det bedre. Med forankring i FNs 17 bærekraftmål vil vi bidra til en veileder som åpner for en overgang fra lineært til sirkulært, med en målsetting om å oppnå lokale verdikjeder og holdningsendring.

Search loading indicator